Organisatie

Wie is Wie

Team

Voorzitter Raad van Bestuur Tom Michiels

Coördinator Kwinten Keulemans (4/5) & Carine Van den Broeck (1/5)

Secretariaat Claudia Mesellem (ma-woe-do-vrij)

Kleuters

Lagere School

Zorgcoördinator: Anneleen Lagrou

Ondersteuning: Anneleen Lagrou & Hanne Steensels voor de kleuterschool en Eulalie Spitz, Anneleen Lagrou, Stina De Roeck & Floor Jacoby voor de lagere school

ICT ondersteuning: Michel Rooman

Lichamelijke opvoeding: Veerle Van Leuven

Administratie: Claudia Mesellem (ma, wo, do, vrij)

Warme Maaltijden: Benoît Reisner, Sonia Abbush, Hinda El Gos

Opvang: Yvette Vermaelen, Hinda El Gos

Klustaken: Joyce Vits

Structuur

De Zevenspong werd in 1989 opgericht door ouders en is ook vandaag nog een onafhankelijke school. Ouders en teamleden dragen samen de school.

KIND samen met team

Klasraad

Elke week is er een klasraad. De kinderen bespreken daar samen met de leerkracht de voorstellen en problemen die in de loop van de week zijn opgedoken. Regels worden nog eens bekrachtigd of gewijzigd, conflicten worden uitgepraat, problemen opgelost.

Schoolraad

Elke maand kunnen de kinderen op de schoolraad hun zegje doen over de werking van de school. Uit elke klas worden telkens twee kinderen afgevaardigd. Kinderen leren zo om wat in hun klasgroep leeft naar voren te brengen en de belangen van een hele school, met kinderen van verschillende leeftijden, te bekijken. Er worden afspraken gemaakt over de gemeenschappelijke ruimtes in de school, er worden oplossingen gezocht voor problemen en voorstellen gestemd.

OUDERS samen met TEAM

Algemene Vergadering

Het hoogste beslissingsorgaan van de vzw De Zevensprong is de algemene vergadering. De AV komt minimaal 2 keer per jaar samen. Alle ouders en leerkrachten zijn lid en hebben stemrecht. Samen beslissen we welke koers de school vaart.

Raad van Bestuur

Dit is de dagelijkse leiding van de school. De raad wordt democratisch verkozen door de Algemene Vergadering. Hij is evenwichtig samengesteld uit leerkrachten en ouders. De Raad van Bestuur vergadert om de drie weken. De thema’s die worden behandeld zijn het pedagogische project, het gebouw, het financieel beleid, het personeelsbeleid, vragen van leerlingen en ouders, overeenkomsten met externe instanties.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de coördinator en één of twee leden uit de Raad van Bestuur (waarvan één de voorzitter van de vzw De Zevensprong is). Het dagelijks bestuur doet voorbereidend werk voor de Raad van Bestuur (o.a. het opmaken van de agenda voor de vergaderingen), het beslist over kleinere dringende zaken en zorgt voor de opvolging van uitgestelde agendapunten.

Werkgroepen

Er is een breed aanbod aan thematische werkgroepen: op de Zevensprong is er een klusploeg, een feestcomité, een financiële commissie en werkgroepen rond warme maaltijden, diversiteit, ICT en PR. Ontdek hier al onze werkgroepen. In de meeste werkgroepen zitten ook leerkrachten. De werkgroepen brengen over hun activiteiten verslag uit aan het Raad van Bestuur en – indien nodig – aan de Algemene Vergadering.

Deelgroepen

De ouders van elke klas komen minstens één keer per trimester met de leerkracht samen in de deelgroep. Het reilen en zeilen in de klas wordt dan uitvoerig besproken. Op zo’n avond organiseren we ook uitstappen en kampen.

TEAM

Elke week komt het team bijeen na schooltijd. Tijdens dit teamoverleg worden de ‘lopende zaken’ en praktische regelingen besproken. Een keer per maand buigt het team zich over de pedagogische aanpak op school en over de invulling van de freinet-pedagogiek in De Zevensprong.

EXTERN

CLB

De Zevensprong heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) van Leuven. Dit centrum ondersteunt de school en de ouders om de gezondheid en de groei- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te bevorderen. Het biedt hulp aan leerkrachten, ouders en leerlingen als er zich problemen voordoen.

VCLB Leuven

K. Van Lotharingenstraat 5 3000 LEUVEN
tel: 016-28 24 00
info@vclbleuven.be
www.vclbleuven.be

FOPEM en SOM

De Zevensprong is aangesloten bij de FOPEM: de Federatie van Onafhankelijke, Pluralistische, en Emancipatorische Methodescholen. Daarnaast maakt onze school deel uit van de scholengemeenschap SOM (Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen).